Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Biodanza school Contnuous learning - Human movement - The Body Poem

26. februar 2022 10:00

Adresse: Online via zoom,

(English below)

Kjære alle dere som går eller har studert ved Norsk Biodanzaskole, 

Velkommen til erfaringsbasert, didaktisk faglig oppdatering!

Vi ved Norsk Biodanzaskole ønsker å fortsette å styrke den enkelte, styrke båndene, og å styrke vårt felles felt av integrert innsikt rundt biodanza. Vi ønsker også å bidra til at hver og en av oss ha mulighet til å holde vår egen dans varm, og igjen blir påminnet om hvilke gaver som ligger i biodanza systemet. 

Og i tiden framover vil det dukke opp små og store bidrag med denne hensikt.

 

Nå i januar inviterer vi til fokus rundt:

Human movement – The Body Poem - From intension to movement to vivencia 

Lørdag 26. February klokken 10 - 18:30 (ca to timer matpause midt på dagen)

Søndag 27. February klokken 10 - 14. 

Vi kommer til å gå igjennom og danse alle kategoriene av bevegelsesmønster som vi bruker i livet og i biodanza.  Disse tar oss hjem til oss selv, de hjelper oss til å erfare vivencia, og til å bygge bro til verden rundt oss. Dette er veien til å erfare oss selv som en del av alt, samtidig som vi er erfarer oss selv som Identitet; en unik del av det hele.

Kan vi erfare, forankre og leve denne kunnskapen enda sterkere? Selv har jeg opplevd et kvanteskifte i hvordan jeg erfarer vivencia, hvordan alt er embodied de siste par årene. Dette påvirker hverdagen stort.

Vi vil danse og didaktisk studere følgende bevegelse:   

Individuelle bevegelser:

Rhythm

Synergy

Power

Endurance

Agility

Voluntary control

Coordination

Balance

Extension

Flexibility

Animation

Expressiveness

Elasticity

Sensuality

Lightness

Fluidity

Grace

 

Bevegelser i par:

Rhythmic coordination

Melodic synchronization

Eutony

Fluidity with another

Soul resonance with music

Kinesthetic pleasure with another

Encounter in feedback

Eurythmy.

Vær gjerne sammen med en venn/kollega denne helgen sånn at dere kan erfare sammen.

 

Alle disse er grunnbevegelser. 

Hva trengs å være tilstede for å erfare en annen bevegelse/tilstand?

Hvordan bygge bro mellom de mer basiske bevegelsene til de som er mer komplekse?

Hvordan stimulere til at det som først er en intensjon, finner sin form i bevegelse, og etter hvert bli en dør til dypere og dypere vivencia?

Dette vil også belyses igjennom erfaring. 

Vi kommer også til å lande noe teori sammen.

Som det framkommer av navnet til dette kurset (The Body Poem), så vil ikke undervisningen bare være mental, konkret. Men også minne oss på å møte oss selv og andre med undring og åpenhet. 

 

HVA ER INKLUDERT:

  • Vi tar opp alt på video. Dette får du tilgang til i Unni sin kursportal fram til juni 2023 minimum (og lengere dersom denne portalen beholdes av Unni). (PS: Filmingen vil bli gjort med kameraet som er på i Unnis zoom. Det vil derfor ikke altid vise absolutt alt.) 
  • Video forelesning med en kort repetisjon av Rolando Toros inndeling og strukturering av human movements.  

 

PRIS:

Kr 950

Påmeldingsfrist torsdag 13. januar. 

Påmelding til unni@biodanza.no

Den 14. vil du få en link til online betaling.

Minimum 15 deltakere. 

This weekend is only for people that have been studying minimum two years at a Biodanza school in Norway or other places. 

ENGLISH from google translate: 

Dear all of you who go or have studied at the Norwegian Biodancing School,

Welcome to experience-based, didactic professional update!

We at the Norwegian Biodanza School want to continue to strengthen the individual, strengthen the bonds, and to strengthen our common field of integrated insight around biodanza. We also want to help each of us have the opportunity to keep our own dance warm, and again be reminded of the gifts that lie in the biodanza system.

And in the future, small and large contributions for this purpose will appear.

Now in January we invite you to focus on:

Human movement - The Body Poem - From intention to movement to vivencia

We will go through and dance all the categories of movement patterns that we use in life and in biodanza. These take us home to ourselves, they help us to experience vivencia, and to build bridges to the world around us. This is the way to experience ourselves as part of everything, at the same time as we are experiencing ourselves as Identity; a unique part of it all.

Can we experience, anchor and live this knowledge even stronger? I myself have experienced a quantum shift in how I experience vivencia, how everything is embodied in the last couple of years. This affects everyday life greatly.

We will dance and didactically study the following movement:

Individual movements:

Rhythm

Synergy

Power

Endurance

Agility

Voluntary control

Coordination

Balance

Extension

Flexibility

Animation

Expressiveness

Elasticity

Sensuality

Lightness

Fluidity

Grace

Movements in pairs:

Rhythmic coordination

Melodic synchronization

Eutony

Fluidity with another

Soul resonance with music

Kinesthetic pleasure with another

Encounter in feedback

Eurythmy.

All of these are basic movements.

How to bridge the gap between the more basic movements of the more complex ones?

How to stimulate that which is first an intention, finds its form in motion, and eventually becomes a door to deeper and deeper vivencia?

This will also be elucidated through experience.

We will also land some theory together.

As the name of this course (The Body Poem) shows, the teaching will not just be mental, concrete. But also remind us to meet ourselves and others with wonder and openness.

WHAT IS INCLUDED:

We record everything on video. You will have access to this in Unni's course portal until June 2023 minimum (and longer if this portal is retained by Unni). (PS: The filming will be done with the camera that is on in Unnis zoom. It will therefore not always show absolutely everything.)
Video lecture with a short rehearsal of Rolando Toro's division and structuring of human movements.


PRICE:

Kr 950

Registration deadline Thursday 13 January.

Send email to unni@biodanza.no for registration. 

On the 14th you will get a link to online payment.

This weekend is only for people that have been studying minimum two years at a Biodanza school in Norway or other places. 

Minimum 15 participants.

PåmeldingBilletter

26-27 februar 2022: 950 krDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn