Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Continuous learning - The CIMEB catalogue - Didaktisk, metodisk og vivenciel gjennomgang og studie av nye øvelser

Fra 13. mai 2023
til 14. mai 2023

Adresse: Bogstadveien 49, 0336 Oslo

(English below)

Velkommen til faglig oppdatering!

Tilrettelagt for biodanzalærere, biodanza-lærerstudenter under veiledning, og for biodanza-skoleelever som har startet det tredje året ved en biodanzaskole (metodetreningen). 

Didaktisk, metodisk og vivenciel gjennomgang og studie av nye øvelser i CIMEB 2018-manualen

Scenehuset i Oslo 13-14 mai

Ledet av Unni Heim og organisert av Norsk Biodanzaskole

Lørdag 13. mai klokken 11:00 - senest 20:00
Søndag 14. mai klokken 11:00 - 17:30
Adresse: Bogstadveien 49, 0366 OSLO

I 2018 ble det laget en komplementær IBF manual der mange av de nyere dansene som har blitt utviklet de siste årene er beskrevet. For et par år siden ble denne oversatt til Engelsk av et team med didaktiske biodanza-lærere fra Sør-Afrika. Denne oversettelsen har gjort disse beskrivelsene lettere tilgjengelig for oss som benytter Engelsk og ikke bare Spansk som språk. 

Øvelsene og musikken er i hovedsak utviklet/valgt ved skolen i Buenos Aires. Dette er kolleksjonen som vi kjenner som BA-collection (eller BS AS collection). Men det er også noen andre danser med. 

"I årenes løp har jeg ved flere anledninger fått undervisning av lederne ved denne skolen (Raul Terren og Veronica Toro). Derfor er mange av disse dansene godt kjent for meg. I tillegg deltok jeg på et kurs i 2021 som var spesifikt rettet mot dansene i denne manualen. Jeg bruker også mange av disse dansene i min undervisning, og jeg føler at de bringer inn kvaliteter som får sjelen min til å juble. Dansene kan aldri erstatte den rike visdommen som ligger i de opprinnelige øvelsene. Disse er vårt kompass. Disse prioriteres i enhver vivencia. Og disse er nok i seg selv. Men de nye dansene føles som inspirerende krydder, og de passer i den tiden vi lever i der mange som starter biodanza prosessen ønsker å ta et større ansvar for vår felles framtid og egen identitet. Nå ønsker jeg å dele denne kompetansen med dere." Unni Heim

Vi vil ikke rekke å studere absolutt alle dansene, men vi kommer igjennom mye. 

Helgen legges opp på samme måte som "Methodology 7". Dvs at de fleste vivenciaene er didaktiske. Og det vil bli rom for spørsmål og refleksjon sammen. 

Helgen undervises på Engelsk. 

Hvem kan delta?

Biodanzalærere utdannet ved godkjente biodanzaskoler i hele verden, samt student-lærere under veiledning, og elever som har startet det 3. året (metodeåret).  Dersom du kommer fra en annen skole enn Norsk Biodanzaskole: ta gjerne kontakt på forhånd og del med meg hvor du er utdannet. Elever som går 3. året ved andre skoler må ha godkjenning fra sin lærer for å kunne delta.

Pris:
Kr 1600 ved påmelding innen 1. mars 2023
Kr 1850 ved påmelding etter 1. mars 2023
Påmelding ved å betale kr 300 i depositum. Bruk skjemaet på denne siden. Der kan du betale med kort eller faktura (eller Vipps for de som bor i Norge). Depositumet refunderes ikke.  
Bilde fra workshop i Oslo med Raul og Veronica. Det er de som står bak mye av CIMEB-manualen. 
Om læreren Unni Heim: 
Unni er grunnlegger av biodanza i Norge og Norsk Biodanzaskole. Hun er også faglig leder ved skolen. 
 Hun startet arbeidet med å bringe biodanza til Norge i 2005. I 2007 åpnet hun Norges første ukesgruppe og i 2011 åpnet hun Norsk Biodanzaskole. Unni underviser internasjonalt i alle hjørner av Europa samt Sør-Afrika og på Bali. Og i Norge leder hun både ukesgrupper samt holder workshops og andre kurs.
Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt på unni@biodanza.no
ENGLISH: 

Welcome to professional update!

Designed for biodanza teachers, biodanza teacher students under supervision, and for biodanza school students who have started the third year at a biodanza school (method training).

Didactic, methodological and experiential review and study of new exercises in the CIMEB 2018 manual
Scenehuset in Oslo 13-14 May

Led by Unni Heim and organized by Norsk Biodanzaskole

Saturday 13 May at 11:00 - 20:00 at the latest
Sunday 14 May at 11:00 - 17:30
Address: Bogstadveien 49, 0366 OSLO (Scenehuset)


In 2018, a complementary IBF manual was created in which many of the newer dances that have been developed in recent years are described. A couple of years ago, this was translated into English by a team of didactic biodanza teachers from South Africa. This translation has made these descriptions more accessible to those of us who use English and not just Spanish as a language.

The exercises and music are mainly developed/selected at the school in Buenos Aires. This is the collection that we know as the BA collection (or BS AS collection). But there are also some other dancers.

"Over the years, I have been taught on several occasions by the leaders of this school (Raul Terren and Veronica Toro). Therefore, many of these dances are well known to me. In addition, I attended a course in 2021 that was specifically aimed at the dances in this manual. I also use many of these dances in my teaching, and I feel they bring in qualities that make my soul rejoice. The dances can never replace the rich wisdom contained in the original exercises. These are our compass. These are prioritized in any vivencia. And these are enough in themselves. But the new dances feel like inspiring spices, and they fit in the time we live in, where many who start the biodanza process want to take greater responsibility for our common future and their own identity. Now I want to share this expertise with you." Unni Heim

We will not have time to study absolutely all the dances, but we will get through a lot.

The weekend is laid out in the same way as "Methodology 7". This means that most vivencias are didactic. And there will be room for questions and reflection together.

The weekend is taught in English.

Who can participate?

Biodanza teachers trained at approved biodanza schools throughout the world, as well as student teachers under supervision, and students who have started the 3rd year (method year). If you come from a school other than Norsk Biodanzaskole: please contact me in advance and share with me where you were educated. Pupils who are in their 3rd year at other schools must have approval from their teacher to be able to participate.

Price:
NOK 1,600 when registering by 1 March 2023
NOK 1850 for registration after 1 March 2023
Registration by paying NOK 300 as a deposit. Use the form on this page. There you can pay by card or invoice (or Vipps for those who live in Norway). The deposit is not refundable.


Photo from workshop in Oslo with Raul and Veronica. They are the ones behind much of the CIMEB manual.

About the teacher Unni Heim:
Unni is the founder of biodanza in Norway and the Norwegian Biodanza School. She is also an academic leader at the school.
She started work on bringing biodanza to Norway in 2005. In 2007 she opened Norway's first weekly group and in 2011 she opened Norwegian Biodanza School. Unni teaches internationally in all corners of Europe as well as South Africa and in Bali. And in Norway, she leads weekly groups as well as holding workshops and other courses.

Do you have questions?
Feel free to contact unni@biodanza.no

www.biodanza.no

PåmeldingBilletter

Depositum: 300 krDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn